Người giàu ít tiếp xúc với người thu nhập thấp hơn không phải vì coi thường mà bởi 2 LÝ DO

 𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔱𝔦ế𝔭 𝔤𝔦ữ𝔞 𝔠á 𝔫𝔥â𝔫, đ𝔦ề𝔲 𝔨𝔦ệ𝔫 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔱ế 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔱𝔯ở 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔱𝔦ê𝔲 𝔠𝔥í để 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔩ự𝔞 𝔠𝔥ọ𝔫 𝔟ạ𝔫 𝔟è.

𝔑ế𝔲 𝔱𝔯ì𝔫𝔥 độ 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔱ế 𝔤𝔦ữ𝔞 2 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔮𝔲á 𝔠𝔥ê𝔫𝔥 𝔩ệ𝔠𝔥 𝔱𝔥ì 𝔡ù 2 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔱𝔦ế𝔭 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔫 𝔫𝔤ắ𝔫 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔨𝔥ó 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔡𝔲𝔶 𝔱𝔯ì 𝔪ố𝔦 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔥ệ 𝔩â𝔲 𝔡à𝔦 𝔳à 𝔱𝔯ở 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔟ạ𝔫 𝔱𝔥â𝔫. 


𝔗𝔥𝔢𝔬 𝔨ế𝔱 𝔮𝔲ả 𝔱𝔥ự𝔠 𝔫𝔤𝔥𝔦ệ𝔪 𝔠ủ𝔞 𝔠á𝔠 𝔫𝔥à 𝔱â𝔪 𝔩ý 𝔥ọ𝔠, 𝔭𝔥ầ𝔫 𝔩ớ𝔫 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔤𝔦à𝔲 𝔱𝔥í𝔠𝔥 𝔨ế𝔱 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ó 𝔠ù𝔫𝔤 𝔪ứ𝔠 độ 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔱ế 𝔳ớ𝔦 𝔪ì𝔫𝔥, 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔱𝔥í𝔠𝔥 𝔨ế𝔱 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ó 𝔱𝔥𝔲 𝔫𝔥ậ𝔭 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔥ơ𝔫 𝔮𝔲á 𝔫𝔥𝔦ề𝔲. 𝔑𝔤𝔲𝔶ê𝔫 𝔫𝔥â𝔫 𝔠ủ𝔞 𝔱ì𝔫𝔥 𝔱𝔯ạ𝔫𝔤 𝔫à𝔶 𝔠𝔥ủ 𝔶ế𝔲 𝔩à ở 2 đ𝔦ề𝔲 𝔰𝔞𝔲. 

1. 𝔖ự 𝔨𝔦ê𝔫 𝔠ố 𝔥ó𝔞 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔠ấ𝔭 

𝔗ừ 𝔵𝔞 𝔵ư𝔞 đế𝔫 𝔫𝔞𝔶, 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 đã đượ𝔠 𝔠𝔥𝔦𝔞 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔠ấ𝔭. 𝔗𝔥ờ𝔦 𝔵𝔞 𝔵ư𝔞 𝔠ó 2 𝔱ầ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔭 𝔯õ 𝔯ệ𝔱 𝔩à 𝔮𝔲ý 𝔱ộ𝔠 𝔳à 𝔡â𝔫 𝔱𝔥ườ𝔫𝔤. 𝔑𝔤𝔞𝔶 𝔠ả 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔫𝔤à𝔶 𝔫𝔞𝔶 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔫𝔤ầ𝔪 𝔭𝔥â𝔫 𝔠𝔥𝔦𝔞 𝔱𝔥ượ𝔫𝔤 𝔩ư𝔲, 𝔱𝔯𝔲𝔫𝔤 𝔩ư𝔲 𝔳à 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠ó 𝔪ứ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔥ơ𝔫. 

ℭá𝔠 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔠ấ𝔭 ở 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔠ổ đạ𝔦 𝔥ầ𝔲 𝔥ế𝔱 đượ𝔠 𝔭𝔥â𝔫 𝔟𝔦ệ𝔱 𝔱𝔥𝔢𝔬 𝔥𝔲𝔶ế𝔱 𝔱𝔥ố𝔫𝔤. 𝔑𝔥ư𝔫𝔤 ở 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔥𝔦ệ𝔫 đạ𝔦, 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔱𝔥ườ𝔫𝔤 𝔭𝔥â𝔫 𝔟𝔦ệ𝔱 𝔱𝔥𝔢𝔬 𝔱à𝔦 𝔰ả𝔫 𝔳à đị𝔞 𝔳ị 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔱ế. 

𝔑𝔤ườ𝔦 𝔠à𝔫𝔤 𝔤𝔦à𝔲 𝔠à𝔫𝔤 𝔱𝔯á𝔫𝔥 𝔱𝔦ế𝔭 𝔵ú𝔠 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔥𝔲 𝔫𝔥ậ𝔭 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔥ơ𝔫 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔭𝔥ả𝔦 𝔳ì 𝔠𝔬𝔦 𝔱𝔥ườ𝔫𝔤 𝔪à 𝔟ở𝔦 2 𝔏Ý 𝔇𝔒 - Ả𝔫𝔥 1.


                                                                         (Ả𝔫𝔥 𝔪𝔦𝔫𝔥 𝔥ọ𝔞)

𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔟ộ 𝔭𝔥𝔦𝔪 𝔨𝔦𝔫𝔥 đ𝔦ể𝔫 "𝔗𝔦𝔱𝔞𝔫𝔦𝔠", 𝔫𝔤𝔬à𝔦 𝔠â𝔲 𝔠𝔥𝔲𝔶ệ𝔫 𝔱ì𝔫𝔥 𝔶ê𝔲 𝔰â𝔲 𝔰ắ𝔠, 𝔭𝔥𝔦𝔪 𝔠ò𝔫 𝔡𝔦ễ𝔫 𝔤𝔦ả𝔦 𝔪ộ𝔱 𝔠á𝔠𝔥 𝔥𝔬à𝔫 𝔥ả𝔬 𝔳ề 𝔱ầ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔭 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔩ú𝔠 𝔟ấ𝔶 𝔤𝔦ờ. 

𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔪ộ𝔱 𝔠𝔥𝔲𝔶ế𝔫 𝔱à𝔲 𝔠ó 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔱𝔯ê𝔫 𝔳à 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔡ướ𝔦. 𝔗ầ𝔫𝔤 𝔱𝔯ê𝔫 đ𝔦 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔫𝔥ấ𝔱, 𝔱ầ𝔫𝔤 𝔡ướ𝔦 đ𝔦 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔟𝔞. ℭá𝔠 𝔫𝔥â𝔫 𝔳ậ𝔱 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔭𝔥𝔦𝔪 𝔰ố𝔫𝔤 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔯ấ𝔱 𝔨𝔥á𝔠 𝔫𝔥𝔞𝔲 ở 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔳à 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔟𝔞. 

𝔗𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔨𝔥𝔬𝔞𝔫𝔤 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔫𝔥ấ𝔱, 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔥ượ𝔫𝔤 𝔩ư𝔲 đượ𝔠 𝔫ế𝔪 𝔱𝔥ử 𝔯ượ𝔲 𝔫𝔤𝔬𝔫 𝔫𝔥ấ𝔱, 𝔫𝔤𝔥𝔢 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔟ả𝔫 𝔫𝔥ạ𝔠 𝔡𝔲 𝔡ươ𝔫𝔤 𝔳à 𝔨𝔥𝔦ê𝔲 𝔳ũ 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔟ướ𝔠 𝔫𝔥ả𝔶 𝔲𝔶ể𝔫 𝔠𝔥𝔲𝔶ể𝔫. 𝔑𝔥ư𝔫𝔤 ở 𝔥ạ𝔫𝔤 𝔟𝔞, 𝔪ọ𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠𝔥ỉ 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔤𝔦ả𝔦 𝔱𝔯í 𝔳à 𝔲ố𝔫𝔤 𝔟𝔦𝔞 𝔳ớ𝔦 𝔠𝔥𝔦 𝔭𝔥í 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔥ơ𝔫. 

𝔐ặ𝔠 𝔡ù 𝔥ọ 𝔰ố𝔫𝔤 𝔠𝔲ộ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔥𝔬à𝔫 𝔱𝔬à𝔫 𝔨𝔥á𝔠 𝔫𝔥𝔞𝔲, 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔠𝔥ỉ 𝔠ầ𝔫 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔩à𝔪 𝔭𝔥𝔦ề𝔫 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔱𝔥ì 𝔥ọ đề𝔲 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔶ê𝔫 𝔱â𝔪. 𝔗𝔲𝔶 𝔩ố𝔦 𝔰ố𝔫𝔤 𝔨𝔥á𝔠 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔥ọ 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔱ì𝔪 𝔱𝔥ấ𝔶 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔪ô𝔦 𝔱𝔯ườ𝔫𝔤 𝔯𝔦ê𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔪ì𝔫𝔥. 

𝔑𝔥ư𝔫𝔤 đằ𝔫𝔤 𝔰𝔞𝔲 𝔥𝔬à𝔫 𝔠ả𝔫𝔥 𝔱ưở𝔫𝔤 𝔠𝔥ừ𝔫𝔤 𝔫𝔥ư 𝔥à𝔦 𝔥ò𝔞 ấ𝔶 𝔩ạ𝔦 ẩ𝔫 𝔠𝔥ứ𝔞 𝔪ộ𝔱 𝔳ấ𝔫 đề 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔫𝔤𝔥𝔦ê𝔪 𝔱𝔯ọ𝔫𝔤, đó 𝔩à 𝔳ấ𝔫 đề 𝔨𝔦ê𝔫 𝔠ố 𝔥ó𝔞 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔠ấ𝔭. 𝔑𝔤𝔥ĩ𝔞 𝔩à 𝔨𝔥ó 𝔳ượ𝔱 𝔮𝔲𝔞 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔯à𝔬 𝔠ả𝔫 𝔠ủ𝔞 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔠ấ𝔭. 

ℭá𝔠 𝔱ầ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔭 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔳ữ𝔫𝔤 𝔠𝔥ắ𝔠, 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔠á𝔠 𝔫𝔥ó𝔪 𝔠ủ𝔞 𝔪ỗ𝔦 𝔱ầ𝔫𝔤 𝔩ớ𝔭 đề𝔲 ở 𝔱𝔯ạ𝔫𝔤 𝔱𝔥á𝔦 𝔱ươ𝔫𝔤 đố𝔦 𝔨𝔥é𝔭 𝔨í𝔫, 𝔠𝔥𝔬 𝔡ù 𝔠á𝔠 𝔠á 𝔫𝔥â𝔫 𝔪𝔲ố𝔫 𝔱𝔥𝔞𝔶 đổ𝔦 𝔪ứ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 𝔟ằ𝔫𝔤 𝔫ỗ 𝔩ự𝔠 𝔠ủ𝔞 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔪ì𝔫𝔥 𝔳à 𝔭𝔥á 𝔟ỏ 𝔵𝔦ề𝔫𝔤 𝔵í𝔠𝔥 𝔠ủ𝔞 𝔰ự 𝔭𝔥â𝔫 𝔠𝔥𝔦𝔞, 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔳ẫ𝔫 𝔨𝔥á 𝔨𝔥ó 𝔨𝔥ă𝔫. 

𝔛é𝔱 𝔱ừ 𝔤ó𝔠 độ 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔥ọ𝔠, 𝔥𝔦ệ𝔫 𝔱ượ𝔫𝔤 𝔠ố đị𝔫𝔥 𝔤𝔦𝔞𝔦 𝔠ấ𝔭 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔯õ 𝔯à𝔫𝔤 𝔱𝔥ì 𝔱ì𝔫𝔥 𝔥ì𝔫𝔥 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 ổ𝔫 đị𝔫𝔥. 𝔑𝔥ữ𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔰ố𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔲 𝔫𝔥ậ𝔭 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔥ơ𝔫 𝔨𝔥ó 𝔳ươ𝔫 𝔱ớ𝔦 𝔱ầ𝔪 𝔠𝔞𝔬 𝔪ớ𝔦 𝔰ẽ 𝔡ầ𝔫 𝔡ầ𝔫 𝔱𝔥í𝔠𝔥 𝔫𝔤𝔥𝔦 𝔳ớ𝔦 𝔥𝔦ệ𝔫 𝔱ạ𝔦.

𝔑𝔤ườ𝔦 𝔱𝔥𝔲 𝔫𝔥ậ𝔭 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔳à 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔤𝔦à𝔲 𝔰ố𝔫𝔤 ở 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔪ô𝔦 𝔱𝔯ườ𝔫𝔤 𝔥𝔬à𝔫 𝔱𝔬à𝔫 𝔨𝔥á𝔠 𝔫𝔥𝔞𝔲 𝔳à 𝔥ầ𝔲 𝔫𝔥ư 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔠ó 𝔠ơ 𝔥ộ𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔬 𝔱𝔦ế𝔭. 𝔑ó𝔦 𝔠á𝔠𝔥 𝔨𝔥á𝔠, 𝔠ó 𝔯ấ𝔱 í𝔱 𝔠𝔥ủ đề 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤 𝔤𝔦ữ𝔞 2 𝔟ê𝔫. 

2. 𝔎𝔥á𝔠 𝔟𝔦ệ𝔱 𝔳ề 𝔮𝔲𝔞𝔫 đ𝔦ể𝔪 

𝔗𝔯ê𝔫 𝔱𝔥ự𝔠 𝔱ế, 𝔶ế𝔲 𝔱ố 𝔥ạ𝔫 𝔠𝔥ế 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔥𝔲 𝔫𝔥ậ𝔭 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔳ượ𝔱 𝔮𝔲𝔞 𝔯à𝔬 𝔠ả𝔫 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔠𝔥ỉ 𝔩à 𝔠ủ𝔞 𝔠ả𝔦 𝔳ậ𝔱 𝔠𝔥ấ𝔱, 𝔪à 𝔠ò𝔫 𝔳ề 𝔪ặ𝔱 𝔱ư 𝔡𝔲𝔶. 

𝔑𝔥𝔦ề𝔲 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔫𝔤𝔥è𝔬 𝔡à𝔫𝔥 𝔠ả 𝔠𝔲ộ𝔠 đờ𝔦 để 𝔱𝔥𝔢𝔬 đ𝔲ổ𝔦 𝔰ự ổ𝔫 đị𝔫𝔥 𝔳à 𝔱𝔥𝔬ả𝔦 𝔪á𝔦, 𝔳ì 𝔳ậ𝔶 𝔪ộ𝔱 𝔨𝔥𝔦 𝔪ứ𝔠 𝔰ố𝔫𝔤 đạ𝔱 đế𝔫 𝔪ứ𝔠 𝔪𝔬𝔫𝔤 𝔪𝔲ố𝔫, 𝔥ọ 𝔰ẽ 𝔫𝔤ừ𝔫𝔤 𝔠ố 𝔤ắ𝔫𝔤. 𝔑𝔥ư𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔤𝔦à𝔲 𝔱𝔥ì 𝔨𝔥á𝔠, 𝔳ì 𝔥ọ đượ𝔠 𝔱𝔦ế𝔭 𝔠ậ𝔫 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔱𝔥ứ 𝔪ớ𝔦 𝔥ơ𝔫, 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔱𝔥ô𝔫𝔤 𝔱𝔦𝔫 𝔳à 𝔫𝔤𝔲ồ𝔫 𝔩ự𝔠 𝔵ã 𝔥ộ𝔦 𝔥ơ𝔫 𝔫ê𝔫 𝔥ọ 𝔠ó 𝔱ầ𝔪 𝔫𝔥ì𝔫 𝔯ộ𝔫𝔤 𝔥ơ𝔫. 𝔇ướ𝔦 ả𝔫𝔥 𝔥ưở𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔨𝔦ể𝔲 𝔰𝔲𝔶 𝔫𝔤𝔥ĩ 𝔫à𝔶, 𝔥ọ 𝔠ó 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 𝔨𝔥ả 𝔫ă𝔫𝔤 𝔱𝔥à𝔫𝔥 𝔠ô𝔫𝔤 𝔥ơ𝔫.

𝔑𝔤ườ𝔦 𝔠à𝔫𝔤 𝔤𝔦à𝔲 𝔠à𝔫𝔤 𝔱𝔯á𝔫𝔥 𝔱𝔦ế𝔭 𝔵ú𝔠 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔱𝔥𝔲 𝔫𝔥ậ𝔭 𝔱𝔥ấ𝔭 𝔥ơ𝔫 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔭𝔥ả𝔦 𝔳ì 𝔠𝔬𝔦 𝔱𝔥ườ𝔫𝔤 𝔪à 𝔟ở𝔦 2 𝔏Ý 𝔇𝔒 - Ả𝔫𝔥 2.


                                                                          (Ả𝔫𝔥 𝔪𝔦𝔫𝔥 𝔥ọ𝔞)

𝔑ề𝔫 𝔱ả𝔫𝔤 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔱ế 𝔰ẽ ả𝔫𝔥 𝔥ưở𝔫𝔤 𝔱𝔯ự𝔠 𝔱𝔦ế𝔭 đế𝔫 𝔱ầ𝔪 𝔫𝔥ì𝔫 𝔳à 𝔱ầ𝔪 𝔫𝔥ì𝔫 ả𝔫𝔥 𝔥ưở𝔫𝔤 đế𝔫 𝔨𝔥ả 𝔫ă𝔫𝔤 𝔫𝔥ậ𝔫 𝔱𝔥ứ𝔠, 𝔱𝔯ì𝔫𝔥 độ 𝔠ủ𝔞 𝔠𝔬𝔫 𝔫𝔤ườ𝔦. ℭ𝔥í𝔫𝔥 𝔳ì 𝔳ậ𝔶, 𝔠𝔥ú𝔫𝔤 𝔱𝔞 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔱𝔥ể 𝔭𝔥ủ 𝔫𝔥ậ𝔫 𝔯ằ𝔫𝔤, 𝔫ề𝔫 𝔱ả𝔫𝔤 𝔨𝔦𝔫𝔥 𝔱ế đó𝔫𝔤 𝔳𝔞𝔦 𝔱𝔯ò 𝔯ấ𝔱 𝔮𝔲𝔞𝔫 𝔱𝔯ọ𝔫𝔤 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔳ấ𝔫 đề 𝔫à𝔶.  

𝔗𝔲𝔶 𝔫𝔥𝔦ê𝔫, 𝔡ù 𝔠𝔥ú𝔫𝔤 𝔱𝔞 đ𝔞𝔫𝔤 𝔠ó đ𝔦ề𝔲 𝔨𝔦ệ𝔫 𝔰ố𝔫𝔤 𝔱𝔥ế 𝔫à𝔬 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔠ầ𝔫 𝔭𝔥ả𝔦 𝔰𝔬 𝔰á𝔫𝔥 𝔟ả𝔫 𝔱𝔥â𝔫 𝔳ớ𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔨𝔥á𝔠, 𝔠𝔥ỉ 𝔠ầ𝔫 𝔩à 𝔠𝔥í𝔫𝔥 𝔪ì𝔫𝔥. 𝔐ỗ𝔦 𝔫𝔤ườ𝔦 đề𝔲 𝔠ó 𝔠á𝔠𝔥 𝔰ố𝔫𝔤 𝔯𝔦ê𝔫𝔤, 𝔡ù 𝔫𝔤𝔥è𝔬 𝔨𝔥ó 𝔥𝔞𝔶 𝔤𝔦à𝔲 𝔰𝔞𝔫𝔤 𝔱𝔥ì 𝔠ũ𝔫𝔤 𝔭𝔥ả𝔦 𝔳ươ𝔫 𝔩ê𝔫, 𝔨𝔥𝔦ế𝔫 𝔠𝔥𝔬 𝔟ả𝔫 𝔱𝔥â𝔫 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠 𝔥ơ𝔫 𝔪ỗ𝔦 𝔫𝔤à𝔶.